Manifest

Manifest Tatu Circus València 2022

[val]

El Tattoo Circus va naixer el 2007 a Roma amb la colaboració de diversos espais okupats que treballen temes anticarcelaris.

Pensaren que sería interesant unir a persones que tatuaren, anellaren, tocaren música o feren circ per a travès d’aquestes activitats recolzar d’alguna forma a les persones preses y a la volta recolzar la crítica radical a les presons i al sistema que les sustenta.

Al llarg dels anys s’ha repetit aquesta experiència tant a Itàlia com en altres ciutats europees i llatinoamericanes, arribant el primer Tatu Circus a València enguany.

El Tattoo Circus és una trobada anual enfocada a la captació de diners per al suport a presxs o projectes anti-repressius, mitjançant la realització de tatuatges, pírcings, escarificacions o qualsevol altra forma de modifcació corporal, així com xerrades, menjadors vegans, concerts, exposicions i tallers que acompanyen d’un contingut polític a aquesta activitat. Tot el diners sempre anirà íntegrament a lluita pro-presxs, tant en finançament de projectes d’aquest tipus, suport a companyes empresonades i escapolides, multes provinents de lluites, etc. Tota l’organització del Tattoo Circus és assembleària i horitzontal. Ningú rep cap mena de remuneració per res. S’apel•la a la solidaritat i a la col•laboració de qui es decidisca implicar. El sentit de la trobada no gira entorn del tatuatge ni els pírcings. La seua base és la lluita contra les presons i contra la repressió. No gira entorn de l’estètica, sinó que el seu motor i fi és ser una activitat en pro de la solidaritat revolucionària.

Tots els beneficis del Tatu Circus València aniran destinats a la lluita contra les presons: Ja siga per a pagar advocats, per a tema antirepressiu o directament a les preses. Volem un món sense presons i sense justícia punitivista; per tant, volem destruir totes les condicions estructurals i específiques que fan necessària aquesta forma industrial de control social que és la presó. Mort a l’estat i a tota forma d’opressió.

Organitzem aquest esdeveniment sense la venda d’alcohol per voler posar una línia roja a la forma de fer en general la nostra militància i concretament de com volem finançar la lluita anticarcelària. En un context en el qual la major part de la gent empresonada ho està per qüestions que han de veure amb la droga, no veiem cap sentit a treure benefici de la venda d’alcohol, al costat de altres motius com que el consum d’alcohol siga com a pretext per a generar comportaments abusius i de merda en general, o que l’horari de l’esdeveniment no siga el més nocturn per a la venda massiva d’aquestes begudes, i finalment per evidenciar que estem en un espai polític en el que necessitem de tota la nostra capacitat física i mental per a fer front a les opressions de la nostra vida diària. Com a oferta alternativa, oferim una bona carta d’infusions i sucs per al goix de la gent.

En aquest espai volem remarcar la necessitat de generar un espai més segur, sen-se comportaments masclistes i d’odi a les persones trans, a les putes i a la gent LGTBI. Sabem que encara que diguem que són els nostres espais, moltes vega-des predomina la presència masculina en els llocs i rols de poder, amb dinàmi-ques pròpies del cisheteropatriarcat, prou difícils de trencar. Necessitem es-pais públics a on les companyes, dones, trans, no binàries, putes, mariques i bolleres puguen portar la veu i ser també protagonistes polítiques en la vida diària i en la lluita contra la dominació.

Manifest Tatu Circus València 2022 – val

[cast]

El Tattoo Circus nació en el año 2007 en Roma con la colaboración de diversos espacios ocupados que trabajan temas anticarcelarios.

Pensaron que sería interesante unir a personas que tatuaran, anillaran, tocaran música o hicieran circo para a través de estas actividades apoyar de alguna manera a las personas presas y a la vez apoyar la crítica radical a las prisiones y al sistema que las sostiene.

A lo largo de los años se ha repetido esta experiencia tanto en Italia como en otras ciudades europeas y latinoamericanas, llegando el primero Tatu Circus a Valencia este año.

El Tattoo Circus es un encuentro anual enfocado en la obtención de dinero para el apoyo a las personas presas o a proyectos antidrepresivos mediante la realización de tatuajes, piercings, escarificaciones, peluquería, uñas o cualquier otra forma de modificación corporal, así como charlas, comedores veganos, conciertos, exposiciones y talleres que acompañen de un contenido político esta actividad. Todo el dinero siempre va íntegramente a la lucha pro-preses, tanto en financiación de proyectos de este tipo, apoyo a compañeras encarceladas y fugadas, multas provenientes de luchas, etc. Toda la organización del Tattoo Circus es asamblearia y horizontal. Nadie recibe ningún tipo de remuneración por nada. Se apela a la solidaridad y a la colaboración de quien se decida a implicarse. El sentido del encuentro no gira en torno al tatuaje ni a los piercings. Su base es la lucha contra la cárcel y contra la represión. No gira en torno a la estética, sino que su motor y finalidad es ser una actividad en pro de la solidaridad revolucionaria.

Todos los beneficios del Tatu Circus València irán destinados a la lucha contra la cárcel: ya sea pagar abogades, para tema antirrepresitvo o directamente a las personas presas. Queremos un mundo sin cárceles y sin justicia punitivista; por tanto, queremos destruir todas las condiciones estructurales y específicas que hacen necesaria esta forma industrial de control social que es la cárcel. Muerte al estado y a toda forma de opresión.

Organizamos este evento sin la venta de alcohol porque queremos poner una línea roja a la forma de hacer en general nuestra militancia y concretamente de cómo queremos financiar la lucha anticarcelaria. En un contexto en el que la mayor parte de la gente encarcelada lo está por cuestiones que tienen que ver con la droga, no vemos ningún sentido a sacar beneficios de la venta de alcohol, además de otros motivos como que el consumo de alcohol sirva de pretexto para generar comportamientos abusivos y de mierda en general, o que el horario del evento no sea el más nocturno para la venta masiva de estas bebidas, y finalmente para evidenciar que estamos en un espacio político en el que necesitamos de toda nuestra capacidad física y mental para afrontar las opresiones de nuestra vida diaria. Como oferta alternativa, ofrecemos una buena carta de infusiones y zumos para el disfrute de la gente.

Finalmente, en este espacio queremos remarcar la necesidad de generar un espacio más seguro, sin comportamientos machistas y de odio a las personas trans, a las putas y a la gente LGTBI. Sabemos que aunque digamos que son nuestros espacios, muchas veces predomina la presencia masculina en los espacios y roles de poder, con dinámicas propias del cisheteropatriarcado, bastante difíciles de romper. Necesitamos espacios públicos donde las compañeras, mujeres, trans, no binarias, putas, maricas y bolleras puedan tener voz y ser también protagonistas políticas en la vida diaria y en la lucha contra la dominación.

Manifiesto Tatu Circus Valencia 2022 – cast

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.